தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பழைமை ; அக்காள் ; அண்ணன் ; முன்னைமரம் ; காண்க : பீநாறி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தமக்கை. என்ற னன்னை நும்முன்னை (கம்பரா. மிதிலைக். 124). 2. Elder sister;
 • பழமை. முன்னைப் பழம்பொருட்கும் (திருவாச. 7, 9). 1. Former times, antiquity;
 • தமையன். (திவா.) 3. Elder brother;
 • See பேய்முன்னை, 1. 5. Charcoal-tree.
 • முன்னைமரப்பொது. 1. Firebrand teak, Premna;
 • See பசுமுன்னை. 2. Headache-tree.
 • See எருமைமுன்னை. 3. Dusky-leaved firebrand teak.
 • See பீநாறி, 2. 4. Woolly-leaved firebrand teak.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • vulg. மின்னை, s. a tree, the leaves of which are used as potherbs, premna integrifolia.

வின்சுலோ
 • ''s.'' Previous time, முன். 2. Elder sister, அக்காள். 3. Elder brother, அண்ணன். 4. Antiquity, பழமை. (சது.)
 • [muṉṉai] ''s.'' [''vul.'' மின்னை.] A tree whose leaf is used for pot-herbs and whose root is medicinal; entire-leaved Premna, Premna integrifolia; ''L.'' ஓர்மரம். 2. See முன். --The different varieties are எருமைமுன்னை, காட்டுமுன்னை, பசுமுன்னை, பேய்முன்னை, which see.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. [K. M.munne.] 1. Former times, antiquity; பழமை.முன்னைப் பழம்பொருட்கும் (திருவாச. 7, 9). 2.Elder sister; தமக்கை. என்ற னன்னை நும்முன்னை(கம்பரா. மிதிலைக். 124). 3. Elder brother; தமையன். (திவா.)
 • n. 1. Firebrand teak,Premna; முன்னைமரப்பொது. 2. Headache-tree.See பசுமுன்னை. 3. Dusky-leaved firebrand teak.See எருமைமுன்னை. 4. Woolly-leaved firebrandteak. See பீநாறி, 2. 5. Charcoal-tree. Seeபேய்முன்னை, 1.
 • n. 1. Firebrand teak,Premna; முன்னைமரப்பொது. 2. Headache-tree.See பசுமுன்னை. 3. Dusky-leaved firebrand teak.See எருமைமுன்னை. 4. Woolly-leaved firebrandteak. See பீநாறி, 2. 5. Charcoal-tree. Seeபேய்முன்னை, 1.