தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கப்பலின் முன்பக்கம். (M. Navi.) Bow of a ship;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Bow of a ship; கப்பலின் முன்பக்கம். (M. Navi.)