தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வாதி. (C. G.) The complainant; the plaintiff;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. muddaā.The complainant; the plaintiff; வாதி. (C. G.)