தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இராக முதலியவற்றில் முடித்துவிடும் பகுதி. Loc. (Mus.) Finale ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U.muddaī +. (Mus.) Finale; இராக முதலியவற்றில் முடித்துவிடும் பகுதி. Loc.