தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  குறுந்தெரு ; அருவழி ; தெருச்சந்து ; கோணத்தெரு ; மலைக்குகை ; நீர்க்குத்தான இடம் ; இடைவெளி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நீர்க்குத்தான இடம். குண்டுகய முடுக்கர் . . . யாற்று (மலைபடு. 213). 5. Place where water presses against a bank and erodes;
 • மலைக்குகை. (பிங்.) 4. Mountain cavern;
 • தெருச்சந்து. முடுக்கர்தோறும் புகுந்த வல்லிருளின் பொம்மல் (இரகு. இலவ. 55). 3. Lane;
 • அருவழி. முட்டுடை முடுக்கரு மொய்கொள் குன்றமும் (சீவக.1216). 2. Pathway difficult to pass;
 • குருந்தெரு. முடுக்கரும் வீதியும் (சிலப். 5, 187). 1. Short street;
 • இடைவெளி. முடத்தாழை முடுக்கருள் (கலித்.136). 6. Interstice, insterspace;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a mountain cavern, மலைக் குகை.

வின்சுலோ
 • [muṭukkr] ''s.'' A mountain cavern, மலைக் குகை. (சது.) 2. See முடுக்கு.
 • ''s. [pl.]'' Strong men, பலமு டையோர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < முடுக்கு. 1. Shortstreet; குறுந்தெரு. முடுக்கரும் வீதியும் (சிலப். 5,187). 2. Pathway difficult to pass; அருவழி.முட்டுடை முடுக்கரு மொய்கொள் குன்றமும் (சீவக.1216). 3. Lane; தெருச்சந்து. முடுக்கர்தோறும்புகுந்த வல்லிருளின் பொம்மல் (இரகு. இலவ. 55). 4.Mountain cavern; மலைக்குகை. (பிங்.) 5. Placewhere water presses against a bank and erodes;நீர்க்குத்தான இடம். குண்டுகய முடுக்கர் . . . யாற்று(மலைபடு. 213). 6. Interstice, interspace; இடைவெளி. முடத்தாழை முடுக்கருள் (கலித். 136).