தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மூன்றாம் முறை ; மூன்றுமுறை ; நான்கில் மூன்று பங்குடைய பின்னவெண் ; ஒரு சந்தவகை ; காண்க : முக்காலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மும்முறை. ஆரியனை முக்காலும் வலங்கொடு (கம்பரா. அதிகாய. 87) 1. Three times;
 • ஒருவகைச் சந்தம். திருமுக்கால் (தேவா. 86, பதிகத்தலைப்பு). 2. A kind of metre;
 • 'தெ' என்ற குறியுள்ளதும் நான்கில் மூன்று பங்குடையதுமான பின்னவெண். 1. The fraction 3/4, as three-quarters;
 • மூன்றாவது முறை. முக்காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் (கம்பரா. மாரீச. 212). 2. A third time;
 • . 3. See முக்காலம், 1.

வின்சுலோ
 • ''s.'' Three quarters, ??, தெ. முக்காலும். The three times, even three times. முக்காலும்போவேன். I will certainly go, come, &c. முக்காலேமூன்றுவீசமும். Almost, for the greatest part, nearly.
 • ''s.'' Three fourths, 3/4. See under கால்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < மூன்று + கால்.1. The fraction ¾, as three-quarters; என்றகுறியுள்ளதும் நான்கில் மூன்று பங்குடையதுமானபின்னவெண். 2. A kind of metre; ஒருவகைச்சந்தம். திருமுக்கால் (தேவா. 86, பதிகத்தலைப்பு).
 • n. < id. + கால். 1.Three times; மும்முறை. ஆரியனை முக்காலும் வலங்கொடு (கம்பரா. அதிகாய. 87). 2. A third time;மூன்றாவது முறை. முக்காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் (கம்பரா. மாரீச. 212). 3. See முக்காலம், 1.