தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நேரே நிந்தித்தல் ; கடுமுகங்காட்டிக் கண்டித்தல் ; அருவருப்பாதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நேரே நிந்தித்தல். Loc. 1. To abuse or reproach another to his face;
  • கடுமுகங்காட்டிக் கண்டித்தல். (W.) --intr. 2. To condemn or forbid by one's countenance;
  • அருவருப்பாதல். Loc. 3. To be repulsive or disgusing;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • முகத்திலருப்பமிறங்குகை mukattil-aruppam-iṟaṅkukain. < id. +. See முகத்திலரும்புகை. (W.)
  • v. < id.+. tr. 1. To abuse or reproach anotherto his face; நேரே நிந்தித்தல். Loc. 2. Tocondemn or forbid by one's countenance; கடுமுகங்காட்டிக் கண்டித்தல். (W.)--intr. To be repulsive or disgusting; அருவருப்பாதல். Loc.