தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூதேவி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூதேவி. மடியுளாண் மாமுகடி யென்ப (குறாள், 617). Goddess of misfortune;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. Moothevi, the elder sister of Lakshmi.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மூதேவி.

வின்சுலோ
  • [mukṭi] ''s.'' The elder-sister of Lukshmi, மூதேவி; ''(lit.)'' poverty, or misfortune. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. id. Goddess ofMisfortune; மூதேவி. மடியுளாண் மாமுகடி யென்ப(குறள், 617).