தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காற்றுத் திருப்பிவீசுதல் ; ஏவினவனையே பேய் திருப்பித் தாக்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காற்றுத் திருப்பிவீசுதல். (W.)-tr. 1. To whiffle, shift about, as wind;
  • ஏவினவனையே பேய் திருப்பித் தாக்குதல். Loc. 2. To return and attack, as a devil, the very person who incited it;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. < id. +.intr. To whiffle, shift about, as wind; காற்றுத்திருப்பிவீசுதல். (W.)--tr. To return and attack,as a devil, the very person who incited it;ஏவினவனையே பேய் திருப்பித் தாக்குதல். Loc.