தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உருவம் முதலியன மாறுதல் ; தடுமாறுதல் ; எதிர்த்துநிற்றல் ; மாறிப்புகுதல் ; புரட்டுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உருவம் முதலியன மாறுதல். ஒருவடிவுற்றது மாறாடுறுகாலை (கம்பரா. முதற்போர். 179). 1. To change, vary, as form;
  • தடுமாறுதல். மாறாடுதி பிணநெஞ்சே (திருவாச. 5, 32). 2. To waver in mind;
  • எதிர்த்து நிற்றல். Loc. 1. To oppose;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. < மாறு +. intr. 1.To change, vary, as form; உருவம் முதலியனமாறுதல். ஒருவடிவுற்றது மாறாடுறுகாலை (கம்பரா.முதற்போர். 179). 2. To waver in mind;தடுமாறுதல். மாறாடுதி பிணநெஞ்சே (திருவாச. 5,32). 3. To change places with one another;மாறிப்புகுதல். விடலையொடு நெஞ்சுமாறாடி (பெருங்.மகத. 6, 76).--tr. 1. To oppose; எதிர்த்து நிற்றல்.Loc. 2. To derange, invert; புரட்டுதல். அவன்அதை மாறாடப் பார்க்கிறான். (W.)