தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மார்பளவுள்ள ஆழம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மார்பளவுள்ள ஆழம். (C. G.) Depth up to one's breast, as of water;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மார் +. Depthup to one's breast, as of water; மார்பளவுள்ளஆழம். (C. G.)