தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கரியநிறமுடையவள் ; துர்க்கை ; தெய்வப்பெண் ; காண்க : இடாகினி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See இடாகினி. (சூடா.) 4. A female goblin.
  • துர்க்கை. மாயவ ளாடிய மரக்கா லாடலும் (சிலப். 6, 59). 2. Durgā;
  • தெய்வப்பெண். (பிங்.) 3. Female goddess;
  • கரிய நிறமுடையவள். மாயவண் மேனிபோல் (கலித். 35). 1. Woman of dark complexion;

வின்சுலோ
  • [māyavaḷ] ''s.'' An evil being, இடாகினி. 2. A maid-servant of Kali, காளியேவல்செய் மகள். 3. Goddess in general, தெய்வப்பெண். (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மா. 1. Womanof dark complexion; கரிய நிறமுடையவள். மாயவண் மேனிபோல் (கலித். 35). 2. Durgā; துர்க்கை.மாயவ ளாடிய மரக்கா லாடலும் (சிலப். 6, 59). 3.Female goddess; தெய்வப்பெண். (பிங்.) 4. Afemale goblin. See இடாகினி. (சூடா.)