தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திருமாலின் மைந்தனான மன்மதன் ; நான்முகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [திருமாலின் மைந்தன்] மன்மதன். (சூடா.) Kāma, as the son of Viṣṇu;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Kāma, as the son of Viṣṇu; [திருமாலின்மைந்தன்] மன்மதன். (சூடா.)