தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு செடிவகை ; மிளகு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செடிவகை. (A.) 1. A kind of medicinal plant, Cortus speciosus;
  • மிளகு. (சங். அக.) 2. Black pepper;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. A kind of medicinal plantCortus speciosus;செடிவகை. (A.) 2. Black pepper; மிளகு. (சங்.அக.)