தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மலையின் ஏற்றமான பாகம். (C. G.) Acclivity or ascent of a mountain;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Acclivity or ascent of a mountain; மலையின்ஏற்றமான பாகம். (C. G.)