தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மலாக்காநாட்டு மனிதன். (W.) Malay;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Malay.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மலாய். Malay;மலாக்காநாட்டு மனிதன். (W.)