தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பூவின் மொட்டவிழ்தல் ; பரத்தல் ; மனமகிழ்தல் ; தோன்றல் ; எதிர்தல் ; அகலுதல் ; மிகுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மிகுதல். செழுமல ராவி நீங்கு மெல்லையில் (சீவக. 3079). 7. To abound, become full;
 • அகலுதல். மலரத் திறந்தவாயில் (குறிஞ்சிப். 203). 6. To be wide open, as a gate;
 • எதிர்தல். (சூடா.) 5. To happen, befall;
 • தோன்றுதல். (திவா.) 4. To appear; to rise to view;
 • மனமகிழ்தல். வரன்கைதீண்ட மலர் குலமாதர்போல் (பெரியபு. தடுத்தாட். 161). 3. To be cheerful; to beam with joy;
 • பூவின் மொட்டவிழ்தல். வரைமேற்காந்தள் மலராக்கால் (நாலடி, 283). 1. To open, as a flower; to bloom;
 • பரத்தல். வையகமலர்ந்த தொழின்முறை யொழியாது (பதிற்றுப். 88, 1). 2. To be expanded, extended or spread;

வின்சுலோ
 • ''v. noun.'' Growing, rising. 2. Appearing. 3. Opening, expanding. 4. Increasing. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 4 v. intr. 1. To open,as a flower; to bloom; பூவின் மொட்டவிழ்தல்.வரைமேற்காந்தள் மலராக்கால் (நாலடி, 283). 2. Tobe expanded, extended or spread; பரத்தல்.வையகமலர்ந்த தொழின்முறை யொழியாது (பதிற்றுப்.88, 1). 3. To be cheerful; to beam with joy;மனமகிழ்தல். வரன்கைதீண்ட மலர் குலமாதர்போல்(பெரியபு. தடுத்தாட். 161). 4. To appear; to riseto view; தோன்றுதல். (திவா.) 5. To happen,befall; எதிர்தல். (சூடா.) 6. To be wide open,as a gate; அகலுதல். மலரத் திறந்தவாயில் (குறிஞ்சிப். 203). 7. To abound, become full; மிகுதல்.செழுமல ராவி நீங்கு மெல்லையில் (சீவக. 3079).