தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எண்பது காசு மதிப்புள்ள நாணயம். (Rd. M. 74.) Mailai=80 kācu;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.Mailai = 80 kācu; எண்பது காசு மதிப்புள்ள நாணயம். (Rd. M. 74.)