தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரவகை. (A.) Serrate elliptic-leaved holly, l. tr., Ilex denticulata;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மண்வெட்டி +. Serrate elliptic-leavedholly, l. tr.Ilex denticulata; மரவகை. (A.)