தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உணர்தல் மெய்யென்று மனஸ்கரி (இராமநா. அயோத்.30). --intr. 1. To understand, comprehend;
  • பிரியமுறுதல். To be pleased;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v.< mana-s-kṛ. tr. To understand, comprehend;உணர்தல். மெய்யென்று மனஸ்கரி (இராமநா.அயோத். 30).--intr. To be pleased; பிரியமுறுதல்.