தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மனத்துன்பம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துக்கம். மனத்துயரை மாய்க்கும் வகை (திவ். இயற். பெரியதி. 43). Grief of sorrow;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Grief or sorrow; துக்கம். மனத்துயரை மாய்க்கும்வகை (திவ். இயற். பெரியதி. 43).