தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூழ்வினையாளர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆலோசனைச் சபையார் ஆணையான். . தன் மந்திரக்கிழவரை வருகென் றேவினான் (கம்பரா. அயோத். மந்திர. 4) King's counsellors, ministers;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. King's counsellors, ministers;ஆலோசனைக் சபையார். ஆணையான் . . . தன்மந்திரக்கிழவரை வருகென் றேவினான் (கம்பரா.அயோத். மந்திர. 4).