தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருசீருடைய இசைத்தூக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இருசீருடைய இசைத்தூக்கு (சிலப், 3, 26, உரை, பக். 91.) A kind of verse, having two cīr to a foot ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kindof verse, having two cīr to a foot; இருசீருடைய இசைத்தூக்கு. (சிலப். 3, 26, உரை, பக். 91.)