தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வளைகை ; கோணம் ; மீளுகை ; மழுங்கிப்போகை ; அடக்கம் ; ஒடுக்கம் ; முடிவு : இடி ; வடவைத்தீ ; ஊழிக்காலம் ; யமன் ; யமனேவல் செய்யுங் கூற்றம் ; சிங்கம் ; காண்க : நரசிங்கம் ; யாளி ; நோய்வகை ; முற்றிய கதிர் ; கோடைப்பயிர் ; காண்க : தாழை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஓடுக்கம். மைந்துடை யொருவனு மடங்கலுநீ (பரிபா. 1, 44). 6. Absorption;
 • அடக்கம். (சூடா.) 5. Suppression; control;
 • மழுங்கிப்போகை. 4. Curving or blunting of the edge;
 • மீளுகை. 3. Returning;
 • கோணம். 2. Crook, angle, corner;
 • வளைகை. (திவா.) 1. Bending, being bent;
 • சிங்கம். மடங்கலிற் சீறி மலைத்தெழுந்தார் (பு. வெ. 3, 24). 13. Lion;
 • See தாழை. (அக. நி.) 19. Fragrant screw-pine.
 • சம்பா அறவடையானபின் விதைப்பிலுண்டாகும் கோடைப்பயிர். Loc. 18. Summer catch-crop sown after campa has been reaped;
 • முற்றிவளைந்து சாய்ந்த கதிர். Loc. 17. Ripened sheaf of grain, prostrate in the field;
 • நோய்வகை. (பிங்.) 16. A disease;
 • யாளி. (பிங்.) 15. Fabulous griffin;
 • See நரசிங்கம். மடங்கலாய் மாறட்டாய் (சிலப். 17, முன்னிலைப்பரவல், 3). 14. Man-lion incarnation of Viṣṇu.
 • இயமனேவல் செய்யுங் கூற்றம். தருமனு மடங்கலும் (பரிபா. 3, 8). (பிங்.) 12. Servant of Yama;
 • இயமன். மடங்கல்போற்சினைஇ (கலித். 2). 11. Yama, as subduer of all things;
 • ஊழிக்காலம். மடங்கற் காலை (கலித். 120). 10. Termination of a Yuga;
 • வடவைத்தீ. (பிங்.) மடங்கல் வண்ணங்கொண்ட கடுந்திறல் (பதிற்றுப். 62, 8). 9. Submarine fire;
 • இடி. (பிங்.) 8. Thunderbolt;
 • முடிவு. (பிங்.) 7. End;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a lion, சிங்கம்; 2. thunderbolt, இடி; 3. deluge of fire, ஊழித்தீ; 4. termination of a yuga; 5. Yama, god of death; 6. disease, நோய்; 7. v. n. of மடங்கு.

வின்சுலோ
 • [mṭngkl] ''s.'' A lion, சிங்கம். 2. Thunder-bolt, இடி. 3. Deluge of fire, ஊழி த்தீ. 4. Termination of a Yuga, யுகமுடிவு. 5. Disease, நோய். 6. Yama, god of death, subduer of all things, இயமன். (சது.) 6. See மடங்கு, ''v.''
 • ''v. noun.'' Bending, being bent; a crook, an angle, a corner, கோ ணல். 2. A returning, மீளல். 3. Curving or blunting the edge, &c., முடங்கல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. 1.Bending, being bent; வளைகை. (திவா.) 2.Crook, angle, corner; கோணம். 3. Returning;மீளுகை. 4. Curving or blunting of the edge;மழுங்கிப்போகை. 5. Suppression; control; அடக்கம். (சூடா.) 6. Absorption; ஒடுக்கம். மைந்துடை யொருவனு மடங்கலுநீ (பரிபா. 1, 44). 7.End; முடிவு. (பிங்.) 8. Thunderbolt; இடி.(பிங்.) 9. Submarine fire; வடவைத்தீ. (பிங்.)மடங்கல் வண்ணங்கொண்ட கடுந்திறல் (பதிற்றுப். 62,8). 10. Termination of a Yuga; ஊழிக்காலம்.மடங்கற் காலை (கலித். 120). 11. Yama, as subduer of all things; இயமன். மடங்கல்போற்சினைஇ (கலித். 2). 12. Servant of Yama; இயமனேவல் செய்யுங் கூற்றம். தருமனு மடங்கலும்(பரிபா. 3, 8). (பிங்.) 13. Lion; சிங்கம். மடங்கலிற் சீறை மலைத்தெழுந்தார் (பு. வெ. 3, 24). 14.Man-lion incarnation of Viṣṇu. See நரசிங்கம்.மடங்கலாய் மாறட்டாய் (சிலப். 17, முன்னிலைப்பரவல்,3). 15. Fabulous griffin; யாளி. (பிங்.) 16.A disease; நோய்வகை. (பிங்.) 17. Ripened sheafof grain, prostrate in the field; முற்றிவளைந்துசாய்ந்த கதிர். Loc. 18. Summer catch-crop sownafter campā has been reaped; சம்பா அறுவடை யானபின் விதைப்பிலுண்டாகும் கோடைப்பயிர். Loc.19. Fragrant screw-pine. See தாழை. (அக. நி.)