தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மட்டமாகச் செங்கல்குத்திப் பாவியமேல்தளம் ; மேல்தளத்தில் பாவும் பலகை ; உத்தரமட்டத்தின் மேலுள்ள பலகைத்தடுப்பு ; மேல்மாடம் ; காண்க : மச்சப்பொன் : குற்றம் ; தகாதது ; கொடிவகை ; ஒர் அசைநிலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • உத்தரமட்டத்தின் மேலுள்ள பலகைத்தடுப்பு. (W.) 4. Board partition for the gable of a room or boarded enclosure of an upper room; loft under the roof of a house;
 • மேல்மாடம். மச்சணிமாடங்கள் (திவ். திருவாய். 5, 9, 4). 3. Upper story;
 • ஓர் அசைநிலை. மச்சிது செய்தார் யாரே (பெரியபு. கண்ணப். 108). An expletive;
 • மேற்றளத்திற் பாவும்பலகை. (W.) 2. Wainscot ceiling;
 • மட்டமாகச் செங்கல் குத்திப்பாவிய மேற்றளம். 1. Terraced roof, flat-roof;
 • . See மச்சப்பொன். (C. G.)
 • See பூனைக்காலி. (மலை.) Cowhage;
 • அனுசிதம். மகசிது செய்தார் யாரோ (பெரியபு. கண்ணப்ப. 108). (செந். v, 546.) 2. That which is improper;
 • குற்றம். (சங். அக.) 1. Blemish, fault;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. boarded ceiling in the gable of a room etc., மஞ்சு; 2. a wainscotceiling, பாவுபலகை; 3. fault, குற்றம். மச்சுப்பாவ, -ப்போட, to lay rafters or beams, to make a wooden ceiling. மச்சு வீடு, a house with a wainscotceiling or with boarded gableends; a house with a tiled roof (opp. to குச்சுவீடு, a thatched house).

வின்சுலோ
 • [mccu] ''s.'' A board-partition for the gable of a room, or boarded enclosure of an upper room, மேனிலை. 2. A wainscot ceiling, பரவுபலகை. 3. Fault, குற்றம். (சது.) மச்சையழித்தால்குச்சுக்குமாகாது. If we pull down a wainscot-ceiling, we cannot build even a hut out of the materials.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. cf. mañca. [T. matstsu, K.M. maccu.] 1. Terraced roof, flat-roof; மட்டமாகச் செங்கல் குத்திப்பாவிய மேற்றளம். 2. Wainscot ceiling; மேற்றளத்திற் பாவும்பலகை. (W.) 3.Upper story; மேல்மாடம். மச்சணிமாடங்கள் (திவ்.திருவாய். 5, 9, 4). 4. Board partition for thegable of a room or boarded enclosure of anupper room; loft under the roof of a house;உத்தரமட்டத்தின் மேலுள்ள பலகைத்தடுப்பு. (W.)
 • n. [T. matstsu.] See மச்சப்பொன். (C. G.)
 • n. perh. மச்சம். 1. Blemish,fault; குற்றம். (சங். அக.) 2. That which isimproper; அனுசிதம். மச்சிது செய்தார் யாரோ(பெரியபு. கண்ணப்ப. 108). (செந். v, 546.)
 • n. Cowhage. See பூனைக்காலி. (மலை.)
 • part. Corr. of மற்று. Anexpletive; ஓர் அசைநிலை. மச்சிது செய்தார் யாரே(பெரியபு. கண்ணப். 108).