தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இளமை ; யானைக்கன்று ; யானை ; விலங்கின் பிள்ளை ; நல்லுரை ; சொல்லிக்கொடுத்த புத்தி ; இனிப்புவகை ; எட்டிமரம் ; ஓரறிவுயிரின் இளமை ; கீரைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • உபதேசம். 1. Spiritual teaching, as by a guru to his disciple;
 • சொல்லிக் கொடுத்த புத்தி. அவனுக்கு அப்படிப் போதகம். 2. Instruction; tutoring;
 • அப்பவருக்கம். (பிங்.) A kind of sweetmeat;
 • . Strychnine tree. See எட்டி. (மலை.)
 • . Malabar nightshade. See பசளை, 3. (மலை.)
 • விலங்கின் பிள்ளை. (சூடா.) 4. Young of animals;
 • யானை. போதகமொன்று கன்றி (கம்பரா. விபீடண. 113). 3. Elephant;
 • யானைக்கன்று. (பிங்.) வேழப் போதகமன்னவன் தாலோ (திவ். பெருமாள். 7, 1). 2. Elephant calf;
 • இளமை. (பிங்.) 1. Youthfulness, infancy, juvenility;
 • . 5. See போத்து1, 4. (பிங்.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (போதம்) doctrine, instruction, spiritual advice, உபதேசம். போதகம் பண்ண, to teach, to instruct. போதகன், an instructor in divine things, a teacher; 2. a spy. போதகாசிரியன், a teacher.
 • s. juvenility, youthfulness, இளமை; 2. the young of the lion, tiger and elephant; 3. an elephant, யானை; 4. a sapling, a young tree, மரக்கன்று.

வின்சுலோ
 • [pōtakam] ''s.'' Instruction, doctrine, spiritual advice--as of a guru to his dis ciple; [''ex'' போதம்.] ''(c.)''
 • [pōtakam] ''s.'' Youthfulness, infancy, juvenility, இளமை. 2. The young of the elephant, tiger and lion, யானைபுலிசிங்கமிவற் றின்குட்டி. 3. An elephant, யானை. 4. Young tree, a sapling, மரக்கன்று; [''from Sa. Pota.'' W. p. 554.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < pōtaka. 1.Youthfulness, infancy, juvenility; இளமை.(பிங்.) 2. Elephant calf; யானைக்கன்று. (பிங்.)வேழப் போதகமன்னவன் தாலோ (திவ். பெருமாள்.7, 1). 3. Elephant; யானை. போதகமொன்று கன்றி(கம்பரா. விபீடண. 113). 4. Young of animals;விலங்கின் பிள்ளை. (சூடா.) 5. See போத்து, 4.(பிங்.)
 • n. < pōtakī. Malabarnightshade. See பசளை, 3. (மலை.)
 • n. < bōdhaka. 1.Spiritual teaching, as by a guru to his disciple;உபதேசம். 2. Instruction; tutoring; சொல்லிக்கொடுத்த புத்தி. அவனுக்கு அப்படிப் போதகம்.
 • n. prob. mōdaka.A kind of sweetmeat; அப்பவருக்கம். (பிங்.)
 • n. Strychnine tree.See எட்டி. (மலை.)