தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொதுவான நிதி. Mod. Common fund;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Common fund; பொதுவான நிதி. Mod.