தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெரிய அருவி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெரிய அருவி. (சூடா.) Huge waterfall;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Hugewaterfall; பெரிய அருவி. (சூடா.)