தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விருப்பம் ; பெருமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெருமை. 2. Greatness;
  • விருப்பு. 1. Desire;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பெட்பு. (அக. நி.) 1.Desire; விருப்பு. 2. Greatness; பெருமை.