தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : பெரியகை ; யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See பெரியகை. (W.)
  • யானை. பெருங்கைத் தொழுதியின் (பதிற்றுப். 76, 6). 2. Elephant, as having a long trunk;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Seeபெரியகை. (W.) 2. Elephant, as having a longtrunk; யானை. பெருங்கைத் தொழுதியின் (பதிற்றுப்.76, 6).