தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அணிதல் ; மேற்கொள்ளுதல் ; விலங்கு முதலியன தரித்தல் ; சூழ்ந்துகொள்ளுதல் ; உடைத்தாதல் ; சிக்கிக்கொள்ளுதல் ; நுகத்திற் கட்டப்படுதல் ; நெருங்கியிறுகுதல் .