தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சாராயவகை. Chr. Cervisia;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.perh. புல் + தானியம் +. Cervisia; சாராயவகை.Chr.