தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வெளிவிடுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெளிவிடுதல். (குறள், 590, உரை.) To divulge;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. tr. < புறம் +இடு-. To divulge; வெளிவிடுதல். (குறள், 590,உரை.)