தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மக்களுட் சிறந்தவன். விளங்குந் தனிப் புருஷமேரு (பணவிடு. 17). Eminent person;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Eminent person; மக்களுட் சிறந்தவன். விளங்குந்தனிப் புருஷமேரு (பணவிடு. 17).