தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அழகர்மலையிலுள்ள ஒரு பழைய பொய்கை. (சிலப். 11, 94.) An ancient sacred pool in the Aḻakar hills near Madura;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. An ancient sacred pool in the Aḻakarhills near Madura; அழகர்மலையிலுள்ள ஒருபழைய பொய்கை. (சிலப். 11, 94.)