தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விலங்கின் ஆண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விலங்கின் ஏறு. புழற்கோட் டாமான் புகல்வியும் (குறிஞ்சிப். 253). Male of an animal;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < புகல்வு. Male of ananimal; விலங்கின் ஏறு. புழற்கோட் டாமான்புகல்வியும் (குறிஞ்சிப். 253).