தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிழிசலைப் பொருத்துதல். --intr. 1. To mend a rent;
  • குறை நிரப்புதல். 2. To supply what is wanting;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.< பீற்றல் +. tr. To mend a rent; கிழிசலைப்பொருத்துதல்.--intr. To supply what is wanting; குறைநிரப்புதல்.