தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒளி ; உயர்ச்சி ; குவியல் ; மரக்கிளை ; அச்சம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அச்சம். (திவா.) 5. Awe. fear;
  • மரக்கிளை. (திவா.) 4. Branch of a tree;
  • உயர்ச்சி. சிலம்புகளின் பிறக்கங் காணாய் (காஞ்சிப்பு. தழுவ. 26). 2. Loftiness, elevation;
  • ஒளி. மாமணிப் பிறக்கம் (திருவாச. 3, 124). 1. Brightness, splendour;
  • குவியல். பிணத்தின்பிறக்கம் (கம்பரா. நாகபா. 156). 3. Heap;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. fear, dread, பயம்; 2. a branch of a tree, மரக்கொம்பு.

வின்சுலோ
  • [piṟkkm] ''s.'' Fear, dread, அச்சம். 2. Branch of a tree, மரக்கொம்பு. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பிறங்கு-. 1.Brightness, splendour; ஒளி. மாமணிப் பிறக்கம்(திருவாச. 3, 124). 2. Loftiness, elevation;உயர்ச்சி. சிலம்புகளின் பிறக்கங் காணாய் (காஞ்சிப்பு.தழுவ. 26). 3. Heap; குவியல். பிணத்தின்பிறக்கம் (கம்பரா. நாகபா. 156). 4. Branch of a tree;மரக்கிளை. (திவா.) 5. Awe, fear; அச்சம். (திவா.)