தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரப்போர்க்கு இடுஞ்சோறு. Boiled rice given in alms;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + anna.Boiled rice given in alms; இரப்போர்க்கு இடுஞ்சோறு.