தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சப்தறாமரத்திற்குக் கீழ்ப்புறத்தில் ஆதாரமாகவுள்ள கயிறு அல்லது சங்கிலி. (M. Navi.) Bob-stays;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E. Bob-stays;சப்தறாமரத்திற்குக் கீழ்ப்புறத்தில் ஆதாரமாகவுள்ளகயிறு அல்லது சங்கிலி. (M. Navi.)