தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See தட்டைப்புன்கு. (சங். அக.) Indian beech.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Indianbeech. See தட்டைப்புன்கு. (சங். அக.)