தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாழ்மை , அடக்கம் , பணிவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பணிவு. Colloq. Obedience; humility;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < bhavya. Obedience; humility; பணிவு. Colloq.