தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சினாலயத்தைச் சுற்றியிருக்குந் தெருக்கள். (M. E. R. 415 of 1928-29) Streets around a Jaina temple;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.cf. மடவிளாகம். Streets around a Jaina temple;சினாலயத்தைச் சுற்றியிருக்குந் தெருக்கள். (M. E. R.415 of 1928-29.)