தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தாறாம் ஆண்டு ; இரக்கமுள்ளவன் ; துன்புறுபவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரக்கமுள்ளவன். Sympathiser;
  • துன்புறுபவ-ன்-ள். பேதையேன் றன்னைப் பரிதாபி யாக்கலென் (சரபேந்திரபூபாலகுறவஞ்சி, 17, 1). Sufferer;
  • . See பரீதாபி.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • பரீதாபி, பரீதாவி, s. the name of a year in the Hindu Cycle.

வின்சுலோ
  • [paritāpi] ''s.'' (''St.'' பரீதாவி.) The name of a year in the Hindu cycle, ஓராண்டு. W. p. 515. PAREED'HAVEE.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. Sympathiser;இரக்கமுள்ளவன்.
  • n. See பரீதாபி.
  • n. < paritāpa. Sufferer;துன்புறுபவ-ன்-ள். பேதையேன் றன்னைப் பரிதாபியாக்கலென் (சரபேந்திரபூபாலகுறவஞ்சி, 17, 1).