தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எதிரிகளாகிய யானைகளை அடக்கும் அங்குசம் போன்றவன் ; நம்மாழ்வார் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நம்மாழ்வார். வகுளத்தொங்கற் பராங்குசன் (அஷ்டப்.அழகரந்.காப்பு). 2. Nammāḻvār;
  • எதிரிகளாகிய யானைகளை அடக்கும் அங்குசம் போன்றவன். (இறை.கள.10, 77.) 1. One who is like an elephant's goad to his enemies;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < parāṅ-kuša. 1. One who is like an elephant's goadto his enemies; எதிரிகளாகிய யானைகளை அடக்கும்அங்குசம் போன்றவன். (இறை. கள. 10, 77.) 2.Nammāḻvār; நம்மாழ்வார். வகுளத்தொங்கற் பராங்குசன். (அஷ்டப். அழகரந். காப்பு).