தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உடன்கட்டையேறியவளைக் குறிக்கும் அடையாளக்கல். (M. E. R. 192 of 1931-32.) Sati stone;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.Sati stone; உடன்கட்டையேறியவளைக் குறிக்கும்அடையாளக்கல். (M. E. R. 192 of 1931-32.)