தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பனிகொள்ளுதல் ; துளித்தல் ; இடைவிடாது மழைபெய்தல் ; குளிரால் நடுங்குதல் ; நடுங்கல் ; அஞ்சுதல் ; வருந்துதல் ; ததும்புதல் ; நடுங்கச்செய்தல் ; வருத்துதல் ; அடித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நடுங்குதல். உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழாயினவே (பதிற்றுப். 13, 19). 5. [M. panikka.] To tremble; to be agitated; to quake;
 • குளிரால் நடுங்குதல். மயில் பனிக்கு மென்றருளிப் படாஅமீத்த (புறநா. 145). 6. To shiver with cold;
 • அஞ்சுதல். 7. To be in fear;
 • வருந்துதல். (W.) 8. To suffer; to be in pain;
 • ததும்புதல். பனித்துப் பனிவாருங் கண்ணவர் (பரிபா. 6, 85).-tr. 9. To spring forth, as tears; to swell;
 • நடுங்கச் செய்தல். தெவ்வர் சுட்டினும் பனிக்குஞ் சுரம் (மலை படு. 398). 1. To cause to tremble;
 • வருத்துதல். 2. To cause to suffer;
 • அடித்தல். தொண்டகங்கோறலை பனிப்ப (கல்லா. 13). 3. To beat, as drum;
 • பனிகொள்ளுதல். முழுமெயும் பனித்து (சிலப். 4, 6). 1. To be bedewed;
 • துளித்தல். உவகைநீர் பனிக்கு முன்னே (பாரத. சம்பவ. 79). 2. To flow out; to be shed, poured up;
 • விடாமழை பெய்தல். (பிங்.) 3. To rain incessantly, constantly;
 • குளிர்தல். வையகம் பனிப்ப (நெடுநல். 1). 4. To become cool;
 • விடாமழை. (பிங்.) Incessant rain;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 11 v. intr. 1. To bebedewed; பனிகொள்ளுதல். முழுமெயும் பனித்து(சிலப். 4, 6). 2. To flow out; to be shed, pouredup; துளித்தல். உவகைநீர் பனிக்கு முன்னே (பாரத.சம்பவ. 79). 3. To rain incessantly, constantly;விடாமழைபெய்தல். (பிங்.) 4. To become cool;குளிர்தல். வையகம் பனிப்ப (நெடுநல். 1). 5. [M.panikka.] To tremble; to be agitated; to quake;நடுங்குதல். உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழாயினவே (பதிற்றுப். 13, 19). 6. To shiver with cold; குளிரால்நடுங்குதல். மயில் பனிக்கு மென்றருளிப் படாஅமீத்த(புறநா. 145). 7. To be in fear; அஞ்சுதல்8. To suffer; to be in pain; வருந்துதல். (W.)9. To spring forth, as tears; to swell; ததும்புதல். பனித்துப் பனிவாருங் கண்ணவர் (பரிபா6, 85).--tr. 1. To cause to tremble; நடுங்கச்செய்தல். தெவ்வர் சுட்டினும் பனிக்குஞ் சுரம் (மலைபடு. 398). 2. To cause to suffer; வருந்துதல்3. To beat, as drum; அடித்தல். தொண்டகங்கோறலை பனிப்ப (கல்லா. 13).
 • n. < பனி-. Incessantrain; விடாமழை. (பிங்.)