தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பந்துவிளையாட்டு, தேவியரிருவரும்....பந்தடி காணிய நிற்ப (பெருங்.வத்தவ, 12, 15). Game with balls;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Game withballs; பந்துவிளையாட்டு. தேவியரிருவரும் . . .பந்தடி காணிய நிற்ப (பெருங். வத்தவ. 12, 15).