தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கூட்டம் ; நூற்பகுதி ; கூடு ; மேற்கட்டி ; நேத்திரப்படலம் ; அடுக்கு ; உலகம் ; சுற்றம் ; திலகம் ; மறைப்புத்தட்டி ; அடைப்பு ; இரத்தினக்குற்றம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பரிவாரம் (யாழ் அக.) Train,retinue;
 • நூலின் பகுதி. (தொல் பொ 481,484) chapter or section in a poem or treatise;
 • விதானம். உள்ளொளிப் படலத்து கட்டிலும் (பெருங். உஞ்சைக். 57,52) canopy;
 • கூடு. இலங்கு மணிமிடைந்த பசும்பொற் படலத்து பதிற்றுப். 39,14). The hollow, as of a crown;
 • நேந்திரப்படலம். படல முரித்த விழி (திருப்போ. சந். மாலை. 20). Film or cataract in the eye;
 • அடுக்கு Lamina, layer, scale, cuticle
 • புவனம், ஏணிபோகிய கீழ்நிலைப்படலம் (ஞானா. 54) Region, world;
 • திலகம் (யாழ். அக.) Tilka;
 • கூட்டம். உதிர்ந்த துடுபடலம் (கந்த ரலங். 12). Mass, as of clouds;heap, drift, as of dust; stellar group;
 • இரத்தினக்குற்றம் (W.) Flaw, obscurity, dimness or opaque spot in a gem;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. an expansion of clouds, fog, etc; 2. a flaw or stain in a precious stone, மாசு; 3. film or cataract over the eyes, சவ்வு; 4. a chapter or section in an epic poem, பிரிவு; 5. collection, multitude, கூட்டம்; 6. lamina, scale, cuticle, அடுக்கு. மேகபடலம், மேகப்படலம், venereal sores; 2. accumulation of clouds. படலம் படலமாய்ப் பெயர்க்க, to peel off in laminated scales from a wall, floor etc.

வின்சுலோ
 • [paṭalam] ''s.'' Assemblage, collection, multitude, கூட்டம். W. p. 495. PAT'ALA. 2. An expansion of clouds, smoke, fog, &c., அதிகரிப்பு. 3. Lamina, layer, scale, cuticle, exfoliation, desquamation, அடுக்கு. 4. Film or cataract on the eye, நேத்திரப்படலம். 5. Flaw, obscurity, dimness or opaque spot in a gem, அரதனக்குற்றம். 6. A drift of dust, தூசியின்மிகுதி. 7. Chapter in an epic poem, or other writings, embracing a variety of subjects, நூலிற்பிரிவு. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < paṭala. 1. Mass,as of clouds; heap, drift, as of dust; stellargroup; கூட்டம். உதிர்ந்த துடுபடலம் (கந்தரலங். 12). 2. Chapter or section in a poemor treatise; நூலின் பகுதி. (தொல். பொ. 481, 484.)3. Canopy; விதானம் உள்ளொளிப் படலத்து . . .கட்டிலும் (பெருங். உஞ்சைக். 57, 52). 4. Thehollow, as of a crown; கூடு. இலங்கு மணிமிடைந்தபசும்பொற் படலத்து (பதிற்றுப். 39, 14). 5. Filmor cataract in the eye; நேத்திரப்படலம். படலமுரித்த விழி (திருப்போ. சந். மாலை. 20). 6.Lamina, layer, scale, cuticle; அடுக்கு. 7. Region,world; புவனம். ஏணிபோகிய கீழ்நிலைப்படலம்(ஞானா. 54). 8. Flaw, obscurity, dimness oropaque spot in a gem; இரத்தினக்குற்றம். (W.)9. Train, retinue; பரிவாரம். (யாழ். அக.) 10.Tilka; திலகம். (யாழ். அக.) 11. See படல், 1, 2.(யாழ். அக.)