தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கூடாரம் ; மேற்கட்டி ; ஆடை ; இடுதிரை ; பெருங்கொடி ; மெய்போற் பேசுகை ; சாம்பிராணிப்பதங்கம் ; அடிப்பாகம் ; பெருவரிச்சல் ; பாதத்தின் உட்பகுதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கூடாரம் (சூடா.) 2. [M. Paṭau.] Tent
 • ஆடை. படங்கினாற் கன்னியர் (திருமந்.2916) 1. Cloth for wear
 • மேற்கட்டி. (சூடா) 3. Awning, canopy:
 • அடிப்பாகம். துப்பாக்கிப் படங்கு. Loc. 2. Foot, lower end, as of a gunstock;
 • இடுதிரை. (சிலப். 27, 152, உரை.) 4. Curtain;
 • பெருவரிச்சல். (W.) 5. Broadlath at the ridge or eves of a roof;
 • மெய்போற் பேசுகை. (W.) Sophistry;
 • பெருங்கொடி. (பிங்.) Standard; large banner;
 • சாம்பிராணிப்பதங்கம். (தைலவ. தைல.) Extracted essence of frankincense;
 • . 1. See படம். Loc

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a large banner, பெருங் கொடி; 2. a canopy, மேற்கட்டி; 3. a tent, கூடாரம்; 4. broad lath, பெரு வரிச்சல்; 5. dissimulation, மாயம்.

வின்சுலோ
 • [paṭangku] ''s.'' A standard, a large ban ner, பெருங்கொடி. 2. An awning, a canopy, a cloth-ceiling of a room, மேற்கட்டி. 3. A tent, கூடாரம். (சது.) 4. Broad lath at the ridge and eaves of the roof of a building, பெருவரிச்சல். 5. Dissimulation, sophistry, மெய்போற்பேசுகை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < paṭaka. 1. Clothfor wear; ஆடை. படங்கினார் கன்னியர் (திருமந்..2916). 2. [M. paṭaññu.] Tent; கூடாரம். (சூடா.).3. Awning, canopy; மேற்கட்டி. (சூடா.). 4. Curtain; இடுதிரை. (சிலப். 27, 152, உரை.) 5. Broadlath at the ridge or eves of a roof; பெருவரிச்சல்.(W.)
 • n. prob. பட்டாங்கு.Sophistry; மெய்போற் பேசுகை. (W.)
 • n. prob. paṭākā. Stand-ard; large banner; பெருங்கொடி. (பிங்.).
 • n. perh. pataṅga. Extracted essence of frankincense; சாம்பிராணிப்பதங்கம். (தைலவ. தைல.).
 • படங்குந்திநில்-தல் [படங்குந்திநிற்றல்] paṭaṅkunti-nil-v. intr. < படம் +. Tostand on tip-toe; முன்காலை ஊன்றிநிற்றல். (சூடா.9, 53.)
 • n. < padaka. 1. Seeபடம். Loc. 2. Foot, lower end, as of a gun-stock; அடிப்பாகம். துப்பாக்கிப் படங்கு. Loc.